مجالس محرم 95

شناسه نوشته : 19312

1395/07/12

تعداد بازدید : 583

مجالس محرم 95
با کلیک بر روی هر نوشته، فایل مربوط به آن را دانلود فرمایید.

روز اول محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهنده (17 مگابایت)

روز اول محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین پناهنده (8.5 مگابایت)

روز اول محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (17.4 مگابایت)

روز اول محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (5.5 مگابایت)

 

روز دوم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی (19 مگابایت)

روز دوم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی (10.5 مگابایت)

روز دوم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (10.8مگابایت)

روز دوم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (5.5 مگابایت)

 

روز سوم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین جمشیدی (17.3 مگابایت)

روز سوم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین جمشیدی (8.7 مگابایت)

روز سوم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (16مگابایت)

روز سوم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (8 مگابایت)

 

روز چهارم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین جمشیدی (17.7 مگابایت)

روز  چهارم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین جمشیدی (12 مگابایت)

روز چهارم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (12مگابایت)

روز  چهارم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (5.2 مگابایت)

 

روز ششم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمعزالدین حسینی (15.3 مگابایت)
روز  ششم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمعزالدین حسینی (10.2 مگابایت)
روز ششم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (16.2 مگابایت)
روز  ششم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (4.7 مگابایت)

 

روز هفتم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمعزالدین حسینی (15.7 مگابایت)
روز  هفتم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمعزالدین حسینی (10.4 مگابایت)
روز هفتم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (18.6 مگابایت)
روز  هفتم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (7.7 مگابایت)

 

روز هشتم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین فاضلیان (14.2 مگابایت)
روز  هشتم محرم- صوتی- سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین فاضلیان (9.5 مگابایت)
روز هشتم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (13.7 مگابایت)
روز  هشتم محرم- صوتی- مداحی حاج مهدی کمالی (9.1 مگابایت)