جهاد همدلی و مواسات

شناسه نوشته : 27728

1399/01/27

تعداد بازدید : 538

جهاد همدلی و مواسات
جهاد همدلی و مواسات #علی_یاوران ادامه دارد... مشارکت و دعوت بزرگان از عموم خیرین و جامعه مومنین برای پیوستن به پویش مردمی #علی_یاوران در طرح #مائده_های_آسمانی