موضوع سوم: حمد و ثناي حق

شناسه نوشته : 29982

1400/02/11

تعداد بازدید : 207

*هم تسبيح حضرت حق و هم حمد خدا را انجام دهید

*حتي نطق را براي همه موجودات بيان كرده « انطق فالذي انطق كل شي...» يعني خداوند همه پوست بدن و همه اعضا و جوارح را به زبان درآورده كه لازمه نطق درك و شعور است.