تصاویر مرکز

دیدار مسؤولین مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با رئیس مجلس (۲۱)